Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze představenstva

Z á p i s

z jednání představenstva družstva: Bytové družstvo ve Stodůlkách se sídlem Praha 5, Mládí 808, IČ: 26146550, konaného dne 9.9.2014 v 18,oo hod. v sídle společnosti tj. v domě čp. 808, Mládí, Praha 5

Přítomni: Eliška Martinková

Hana Gröblová

Alena Mokroluská

 

Program: Převod družstevního podílu z p.Petra Šulce na p. Simonu Markovou

Jednání představenstva zahájila paní Hana Gröblová a uvedla že dne 3.9.2014 převzala od paní Simony Markové, bytem Praha 5, U Homolky 125/9 „Smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu „ sepsanou dne 2.9.2014 mezi panem Petrem Šulcem a Simonou Markovou.

Dále převzala od paní Markové „Oznámení o převodu členství v družstvu“.

 

Pan Petr Šulc nemá vůči Družstvu žádné peněžité závazky, vyjma event. vyúčtování

služeb k 2.9.2014, které bude provedeno do konce února 2015. Způsob vyúčtování – doplatek nebo přeplatek – bude dohodnut s p.Šulcem.

Nájemní smlouva k družstevnímu bytu č. 5 v domě čp. 807 ul.Mládí, Praha 5, bude vyhotovena do 10 dnů a doručena paní Markové.

 

Dále se konstatuje že č l e n s t v í:

pana Petra Šulce z a n i k l o dnem 3.září 2014

paní Simony Markové v z n i k l o dnem 3.září 2014

 

Dále paní Marková předložila představenstvu žádost ze dne 5.9.2014 k udělení souhlasu družstva k instalaci plynového kotle, plynoměru a zaústění kouřovodů.

plynového kotle.

Družstvo s provedením instalace plynového kotle s příslušenstvím, a udržovacími pracemi v bytě č. 5 v domě čp. 807 ul.Mládí, Stodůlky s o u h l a s í a to v rozsahu, jak je uvedeno v žádosti ze dne 5.9.2014 avšak s tím, že instalace musí být provedena odbornou firmou s příslušnými zákonnými zkouškami a revizemi, které budou předloženy družstvu. Zároveň byla paní Marková požádána, aby prováděná instalace jakož i stavební úpravy v bytě se nedotkly práv ostatních nájemců bytů v domě.

 

Na nejbližší členské schůzi Družstva budou členové informováni o těchto skutečnostech.

 

 

Jednání představenstva ukončeno v 19,oo hod.

 

 

Zapsala: Mokroluská Ověřil: Martinková